Información de relevancia xurídica

Esta Sociedade rexerase polo que dispoñan os seus Estatutos e o que en relación a este tipo de sociedades establecen:

 • Decreto 56/1997 de 6 de marzo, ó amparo da disposición adicional décimo segunda da Lei 11/1996, de 30 de decembro de presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, por o que se constitúe como Sociedade Anónima a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA, o 31 de marzo de 1997, cun capital fundacional subscrito e desembolsado íntegramente pola Comunidade Autónoma.
 • A Lei de Sociedades de Capital.
 • A Lei 5/2011 de 30 de setembro de Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Decreto Lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia.
 • Lei 16/2010, de 17 de decembro, de Organización e funcionamento da Administración Xeral e do Sector Público Autonómico de Galicia.
 • O Convenio Marco entre a Xunta de Galicia e SPI Galicia, SA aprobado polo Consello da Xunta o 9 de febreiro de 2012.
 • Decreto 254/2003, do 24 de abril, polo que se crea a Sociedade Pública Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, SA.
 • Decreto 310/2003, de 11 de xullo, polo que se modifica o Decreto 254/2003, do 24 de abril, polo que se crea a Sociedade Pública Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, SA.
 • Decreto 400/2003, do 6 de novembro, polo que se modifican os estatutos da Sociedade Pública Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, SA.
 • Decreto 432/2003, do 5 de decembro, polo que se regula a construción, explotación e conservación do treito Alto de Santo Domingo-A52 da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense pola Sociedade Pública Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, SA e se establecen os termos da xestión.
 • Convenio do 16 de xullo de 2005, de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Sociedade Pública Autoestra Alto de Santo Domingo-Ourense polo que se regula a construción, conservación e explotación do treito Alto de Santo Domingo-Ourense, SA.

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Número de identificación fiscal: A-15595275
Política de privacidade e aviso legal

Logotipo Xunta de Galicia

A apertura económica de ATSP230201 aprázase ata novo aviso (Aviso publicado: 28/02/2024 ás 16:42:09)

A apertura económica de OBRA230101 aprázase ata novo aviso (Aviso publicado: 28/02/2024 ás 16:43:59)